کنفرانس ها


www.icpgo2.ir

سایت‌های مرتبط

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
www.msrt.ir
سازمان هواشناسی کشور
www.weather.ir
پژوهشکده هواشناسی
www.asmerc.ir
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
www.inio.ac.ir
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
www.kmsu.ac.ir
دانشگاه امام خمینی (ره) نوشهر
www.ekh.aja.ir
دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار
www.cmu.ac.ir

موسسه ی اندیشه های خلاق جوان آریایی

www.ayimi.org

موسسه آموزش عالی خاوران
www.khi.ac.ir

همایش بین المللی سواحل،بنادر و سازه های دریایی(ICOPMAS)

http://icopmas.pmo.ir


Search
اخبار:
اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن علوم و فنون دریایی ایران

فصل اول – كليات و اهداف
ماده 1- به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاء علم و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مربوط ، انجمن علوم و فنون دريايي ايران كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي شود تشكيل مي گردد .
ماده 2- انجمن ، بنيادي غير انتفاعي است و در زمينه هاي علمي ، پژوهشي و فني فعاليت مي كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيأت مديره آن نماينده قانوني انجمن است .
ماده 3- مركز انجمن در شهر تهران به نشاني : خيابان انقلاب – ميدان فردوسي – خيابان فرصت – شماره 71 – واحد 235 است و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمن هاي علمي مي تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود .
تبصره : هيأت مديره مي تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام كند به شرط آن كه موضوع در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار اعلام شود و به طور كتبي به اطلاع كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري برسد .
ماده 4- انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است .
فصل دوم وظايف و فعاليت ها
ماده 5- به منظور نيل به هدفهاي مذكور در ماده (1) اين اساسنامه ، انجمن اقدام هاي زير را به عمل خواهد آورد :
1-5- انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطوح ملي و بين المللي بين محققان و متخصصاني كه به گونه اي با علوم و فنون دريايي سرو كار دارند .
 2-5- همكاري با نهادهاي اجرايي ، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح ها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن
3-5- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز
4-5- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي
5-5- تشكيل گردهمايي هاي علمي در سطوح ملي ، منطقه اي و بين المللي
6-5- انتشار كتب و نشريه هاي علمي
فصل سوم انواع و شرايط عضويت
ماده 6- انواع و شرايط عضويت در انجمن عبارتند از :
1-6 عضويت پيوسته :
مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي علوم و فنون دريايي و رشته هاي وابسته باشند مي توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند .
2-6- عضويت وابسته :
كليه كساني كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته هاي مذكور در بند 1-6 شاغل باشند.
3-6- عضويت دانشجويي :
كليه دانشجوياني كه در يكي از رشته هاي علوم و فنون دريايي به تحصيل اشتغال دارند .
 4-6- عضويت افتخاري :
شخصيت هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه هاي علوم و فنون دريايي حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك هاي مؤثر و ارزنده اي نموده باشند .
5-6- اعضاي مؤسساتي ( حقوقي ) :
سازمان هايي كه در زمينه هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي توانند به عضويت انجمن درآيند .
تبصره 1 : افرادي كه داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته هاي مذكور در بند 1-6 هستند با تصويب هيأت مديره       مي توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند .
تبصره 2 : اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي شوند .
ماده 7- هر يك از اعضا سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي گردد ، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد .
تبصره 1 : پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي نسبت به دارايي هاي انجمن براي عضو ايجاد نمي كند .
تبصره 2 : اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند .
ماده 8- عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي يابد :
1-8- استعفاي كتبي
2-8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه
تبصره : تأييد خاتمه عضويت با هيأت مديره است .
 فصل چهارم اركان انجمن
ماده 9- اركان اصلي عبارتند از :
الف : مجمع عمومي
ب : هيأت مديره
ج : بازرسان
الف : مجمع عمومي
ماده 10- مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي شود .
1-10- مجمع عمومي عادي سالي يك بار تشكيل مي شود و با حضور يا رأي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراء معتبر است .
2-10- در صورتي كه در دعوت نخست مجمع عمومي رسميت نيافت ، جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل مي شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسميت خواهد يافت .
3-10- مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري با دعوت هيأت مديره يا بازرسان و يا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي شود .
تبصره 1 : دعوت براي تشكيل مجامع عمومي كتبي و يا آگهي در روزنامه كثيرالانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاء برسد .
 تبصره 2 : يك سوم اعضاي پيوسته مي توانند به طور مستقيم اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق العاده نماينده مشروط بر اين كه هيأت مديره و بازرسان انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشند و در چنين حالتي ، ايشان در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود ، توسط هيأت مديره و بازرسان تصريح نمايند .
تبصره 3 : در صورت تحقق تبصره فوق ، دستور جلسه عمومي فقط موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است و هيأت رئيسه مجمع از ميان اعضا انتخاب خواهند شد .
ماده 11- وظايف مجامع عمومي عادي و فوق العاده
1-11- انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان
2-11- تصويب خط مشي انجمن
3-11- بررسي و تصويب پيشنهادات هيأت مديره و بازرسان
4-11- تعيين ميزان حق عضويت و تصويب ترازنامه
5-11- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه
6-11- عزل هيأت مديره و بازرسان
7-11- تصويب انحلال انجمن
8-11- بررسي و تصويب ترازنامه و صورت حساب درآمدها و هزينه هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن .
تبصره 1 : مجامع عمومي توسط هيأت رئيسه اي مركب از يك رئيس ،‌ يك منشي ودو ناظر اداره مي شوند .
تبصره 2 : اعضاي هيأت رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي شوند .
تبصره 3 : اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيأت مديره و بازرسان كانديد كرده اند .
تبصره 4 : مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در مواد بند هاي 5-11 ، 6-11 ، 7-11 تشكيل مي شود .
 

ب : هيأت مديره
ماده 12 هيأت مديره انجمن مركب از 5 نفر عضو اصلي و 1 نفر عضو علي البدل است كه هر سه سال يكبار با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي شوند .
1-12- انتخاب مجدد اعضا براي هيأت مديره بلامانع است .
2-12- عضويت در هيأت مديره افتخاري است .
3-12- هيأت مديره حداكثر تا يك ماه پس از اتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي نمايد .
4-12- كليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاي رئيس انجمن و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه هاي رسمي با امضاي رئيس ، نايب رئيس يا دبير معتبر است .
5-12- هيأت مديره موظف است بر حسب نياز هر يك ماه يك بار تشكيل جلسه دهد . فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيأت مديره حداقل 3 روز است .
6-12- جلسات هيأت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراء موافق ، معتبر است.
7-12- كليه مصوبات هيأت مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيأت مديره نگهداري مي شود .
8-12- شركت اعضاي هيأت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيأت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود .
9-12- در صورت استعفا ، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيأت مديره عضو علي البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد .
10-12- شركت بازرسان در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است .
( ISMST )
11-12- هيأت مديره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخابات هيأت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون       انجمن هاي علمي ارسال نمايد .
تبصره : هيأت مديره پيشين تا تأييد هيأت مديره جديد از سوي كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري مسووليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت .
ماده 13 : هيأت مديره نماينده قانوني انجمن مي باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است :
1-13- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي
2-13- تشكيل گروه هاي علمي انجمن ، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها
3-13- هيأت مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول و تبديل به احسن يا ترهين و فك رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال غير منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است ، انجام دهد .
4-13- جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آن ها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است ، هيأت مديره كليه اختيارهاي لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجمن دارا است .
5-13- تهيه گزارش ساليانه و تنظيم تراز مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي انجمن براي تصويب در مجمع عمومي وارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر
6-13- اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل غير .
7-13- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي
8-13- اجراي طرح ها و برنامه هاي علمي در چهارچوب وظايف انجمن
 9-13- جلب هدايا و كمكهاي مالي
10-13- اهداي بورسهاي تحقيقاتي و آموزشي
11-13- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
12-13- ارسال گزارش هاي لازم به كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
ج : بازرسان
ماده 14- مجمع عمومي عادي 2 نفر را به عنوان بازرس اصلي و 1 نفر را به عنوان علي البدل براي مدت 3 سال انتخاب    مي نمايد .
تبصره : انتخاب مجدد بازرسان مانعي ندارد .
ماده 15 : وظايف بازرسان به شرح زيراست :
1-15- بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي
2-15- بررسي گزارش سالانه هيأت مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي
3-15- گزارش هر گونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي
تبصره : كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيأت مديره براي بررسي در دسترس بازرسان قرار گيرد .
فصل پنجم گروه هاي علمي انجمن
ماده 16 : انجمن مي تواند گروه ها و كميته هاي زير را تشكيل دهد كه بر اساس شرح وظايفي كه از سوي هيأت مديره تعيين مي شود به فعاليت مي پردازند .
 1)   گروه هاي تخصصي
2)   كميته آموزش و پژوهش
3)   كميته انتشارات
4)   كميته آمار و اطلاعات
5)   كميته پذيرش و روابط عمومي
6)   كمتيه گردهمايي هاي علمي
1-16- تهيه و تصويب آئين نامه تشكيل گروه ها و كميته ها با هيأت مديره انجمن است .
فصل ششم بودجه و موارد متفرقه
ماده 17- منابع مالي انجمن عبارتند از :
1-17- حق عضويت اعضا
2-17- درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره اي
3-17- دريافت هدايا و كمك ها
4-17- كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد .
ماده 18 درآمدها و هزينه هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ارسال مي شود .
ماده 19- كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانكهاي كشور نگهداري مي شود .
ماده 20- هيچيك از مؤسسين يا صاحب سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آن ها نمي توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمايند .
  ماده 21- كليه مدارك و پرونده هاي مالي و غيره مالي مرتبط با فعاليت هاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمن نگهداري مي شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت .
ماده 22- هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه ، پس از تصويب كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري معتبر است .
ماده 23- انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه ها و احزاب سياسي را ندارند .
ماده 24- در صورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومي ، همان مجمع هيأت تسويه اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد و هيأت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي ها كليه دارايي هاي منقول و غير منقول انجمن را با نظر وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به يكي از مؤسسات آموزشي يا پژوهشي كشور واگذار كند .
ماده 25- اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل ، 25 ماده 55 زيرماده و 15 تبصره در جلسه مورخ 25/6/1381 مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد .